PYS-paragrafen

Lärare får göra undantag från enstaka delar i ett kunskapskrav om det finns särskilda skäl för det. Det kan vara en funktionsnedsättning eller personliga förhållanden som är varaktiga. Undantagsbestämmelsen ska inte användas i stället för anpassad undervisning eller särskilt stöd. Läraren bestämmer när undantagsbestämmelsen ska användas. Läraren bör samråda med rektor. Skolan kan inte kräva att eleven har en diagnos. Eleven ska känna till undantaget men det står inte i betyget. Det finns till exempel kunskapskrav på att kunna ”läsa mellan raderna”, det vill säga förstå något som inte är klart utskrivet i en text. Detta krav kan vara svårt att uppnå för elever med NPF. Då kan inte eleven uppnå kunskapskravet.